Menu
0
Voor 15u besteld: vandaag verzonden
Gratis verzending vanaf 75€
29 jaar kwaliteit en productpassie
Gepersonaliseerde boodschap in uw geschenk

Algemene voorwaarden

Corbello.be – Corbello BV Algemene Voorwaarden


Ondernemingsgegevens

Corbello.be is een elektronische webwinkel van:

BV Corbello, Bredabaan 309, 2930 Brasschaat, België BTW: BE 0455.003.541

Rechtspersonenregister: Antwerpen, Ondernemingsnummer: 0455.003.541

[email protected] - (+32) (0) 3/653.08.68

hierna ook genoemd ‘Corbello’

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

'Algemene Voorwaarden' – de ‘Voorwaarden" of de ‘voorwaarden’: Onderhavige Algemene Voorwaarden.

'Klant' – ‘Gebruiker’ – ‘gebruiker’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die de Webshop bezoekt, gebruikt en/of met Corbello BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. 

Het ‘Product’ – de ‘Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze overeenkomst vormen. 

‘Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: die Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument. 

‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

‘Webshop’ of ‘Website’: de elektronische webwinkel Corbello.be die bestaat uit de verzameling van bij bij elkaar horende pagina's op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van Corbello.be.  De mogelijkheden van de Website variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen

Een ‘Verkoop’ - ‘Verkoopovereenkomst’:  het door Klant online op de Webshop aankopen van een artikel/product dat thuis (of op een ander door Klant opgegeven adres) wordt geleverd door Corbello of een door haar aangestelde koerier.


Artikel 1: Algemene bepalingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op alle artikelen uit het assortiment dat Corbello via de Website aanbiedt en/of op elke bestelling en/of op elke aankoop die de Klant plaatst via de Website.  Zodra de Klant gebruik maakt van de Website aanvaardt hij als Klant deze Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten die vermeld worden op de Website. 

Bij het plaatsen van een bestelling/aankoop via de Website aanvaardt de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere (algemene) voorwaarden en/of vroegere versies van de Voorwaarden. Bijkomende (algemene) voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk aan iedere bestelling/aankoop, schriftelijk en uitdrukkelijk door Corbello aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen
Alle op de Website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten, tenzij andere vermeldingen op de Website.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten niet vooraf (d.w.z. voor de orderbevestiging door Corbello) berekend kunnen worden, zal  dit, waar mogelijk, apart op de Webshop vermeld worden.   Ook volgende kosten zijn niet inbegrepen in de vermelde prijzen en zijn dan ook altijd voor rekening van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website: 

 • Kosten van levering en installatie en de hieraan gerelateerde kosten
 • Indien uitdrukkelijk vermeld op Webshop: de kosten verbonden aan het gebruik van bepaalde betaalmiddelen
 • Supplementaire verzekeringen, invoerrechten, ….

Is (een deel van) de prijs verkeerd of werden de verzendkosten verkeerdelijk en/of onvolledig voorgesteld, dan zal Corbello de Klant hiervan zo snel mogelijk informeren.  De Klant heeft dan de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.  Corbello is niet gebonden door haar aanbod dat op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals bijvoorbeeld evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Corbello worden gecorrigeerd. 

Leveringen buiten de Europese Unie, indien aanvaard door Corbello, kunnen leiden tot taksen (in de breedst mogelijke zin van het woord) dewelke door de Klant en/of de derde ontvanger betaald moeten worden. 

Corbello heeft steeds het recht om de prijzen op de Website op elk moment en zonder voorafgaandelijke notificatie, te wijzigen.  Corbello engageert zich echter de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van de bestelling door de Klant (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website).   Is de prijswijziging echter het gevolg van veranderingen in het toepasbaar BTW-tarief en/of andere door een overheid opgelegde taks, belasting,… heeft Corbello het recht deze prijswijziging door te rekenen aan de Klant.

Corbello werkt met artisanale voedingsproducten die, op bepaalde uitzonderingen na, op ambachtelijke wijze geproduceerd worden.  Dit ambachtelijke productieproces impliceert, zeker in het geval van pralines, biscuits, chocolade, ..., handenarbeid waardoor er per productie-eenheid kleine afwijkingen in gewicht mogelijk zijn.  Bij producten die per gewicht verkocht worden (zoals o.a. pralines, biscuits, chocolade, snoepgoed, koffie, thee, ...) is het dan ook niet altijd mogelijk het vooropgestelde gewicht exact te bekomen, ondanks de zorg en inspanningen die Corbello hiervoor geleverd.  Kleine afwijkingen (zowel in minder- als overgewicht) kunnen dus niet vermeden en kunnen, zolang deze afwijking minder dan 5% bedraagt, geen reden tot terugbetaling of andere compensatie vormen.  

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven op de Webshop. De bijhorende foto’s op de Website zijn decoratief bedoeld, kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs van het artikel en binden Corbello op generlei wijze.

Artikel 3: Aanbod
Ieder aanbod op de Webshop is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van Corbello.

Ondanks het feit dat de Website en de eventueel te downloaden online catalogus(sen) en/of informatiefiches, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, en/of niet up-to-date is. Vergissingen of fouten (in de meest uitgebreide betekenis van het woord) in het aanbod op de Website binden Corbello niet. Corbello is, wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis.   Corbello zal in geen geval aansprakelijk zijn voor het gebruik van de Website, inclusief, zonder beperking, de inhoud, eventuele (type)fouten, onjuistheden, onvolledigheden in de informatie en andere gegevens. 

Corbello is evenmin verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Website, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de Website (inclusief maar zeker niet beperkt tot 'verlies van winst').

Corbello poogt naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en Corbello kan niet garanderen dat ieder (beeld)scherm een kleur identiek weergeeft en/of dat de kleur(en), bij ontvangst van een product niet kan afwijken.

Aanpassingen aan de inhoud van de Website worden regelmatig doorgevoerd zonder dat de Klant hiervan expliciet of impliciet op de hoogte gebracht kan en/of moet worden.  Corbello heeft het recht wijzigingen of aanvullingen aan te brengen aan  producten, ingeval deze het gevolg zijn van een technische evolutie van de producten, economische voorwaarden of wegens niet-beschikbaarheid op de markt, of indien Corbello en/of haar eventuele leveranciers en/of partners de samenstelling, de smaak en/of des specificaties van  één of meerdere  product(en) wenst aan te passen.  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan Klant hiervoor vooraf contact opnemen met Corbello.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Corbello. Corbello kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van één of meerdere product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De informatie omtrent de producten en de prijs/prijzen, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de Klant vindt op de pagina ‘Bevestiging', zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van eventuele wijziging en correctie.

Artikel 4: Online aankopen
Een "Verkoop" is het online op de Website aankopen van een artikel dat thuis (of op een ander door Klant opgegeven adres) wordt geleverd door Corbello of een door haar aangestelde koerier. De betaling geschiedt steeds vooraf via de betalingsmodule van de Website, tenzij er andere (uitdrukkelijke en schriftelijke) afspraken zijn tussen Klant en Corbello. De Verkoop komt tot stand op het ogenblik van de definitieve betaling. De aankoop wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.  

Bestellen/aankopen op de Website kan vanaf 18 jaar.

Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraadfluctuaties. Bij een onverwachte stockbreuk zal Klant door Corbello gecontacteerd worden.  Corbello behoudt zich het recht voor om de (reservatie voor een) bestelling te annuleren.  Corbello is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen en/of aankoop waarbij de Klant betrokken is (geweest).  Corbello is eveneens gerechtigd een bestelling te weigeren wanneer zij van derden (zoals haar externe partners bijvoorbeeld financiële instellingen, payment providers, …) informatie heeft ontvangen die haar vertrouwen in de Klant ernstig aantast. Corbello hoeft een dergelijke eventuele weigering op geen enkel moment te motiveren.

Artikel 5: Betalingen
De betalingsmodaliteiten die Corbello aanvaardt, worden op de Website vermeld. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin U heeft besteld. Indien er aan betalingsmethode extra kosten of kortingen verbonden zijn, zal dit duidelijk weergegeven worden.

In afwijking van artikel 1583 van het Belgische Burgerlijk Wetboek, blijft Corbello exclusief eigenaar van de verkochte goederen tot op het moment van de gehele betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen.  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Corbello te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Corbello beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  Onverminderd het voorgaande behoudt Corbello zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen en dit zonder dat het reeds door klant betaalde bedrag door Corbello terugbetaald dient te worden.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De Klant moet de goederen bij ontvangst onmiddellijk controleren.  Indien de Klant van oordeel is dat de levering niet conform de aanvraag is, tekent Klant de leverbon niet af en/of vermeldt duidelijk het probleem op de bon van de koerier.  Binnen de 24 uur stuurt Klant, met vermelding van het ordernummer, een email naar Corbello ([email protected]) met een beschrijving van het probleem.

Artikelen besteld/aangekocht via de  Website worden enkel geleverd in de landen vermeld op de Website.  Bijkomende uitzonderingen:

 • Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard
 • De mogelijkheid op een bepaalde dag en/of tijdstip te leveren, is afhankelijk van de mogelijkheden die de door Corbello gekozen professionele koerier aanbiedt.
 • Producten kunnen in de UK geleverd worden met uitzondering van het 'Isle of Man' of de 'Channel Islands'
 • Franse overzeese gebieden kunnen niet beleverd worden
 • Voor Spanje: enkel het vasteland.

De op de Website vermelde leveringsdatum is steeds indicatief. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling door Corbello. Indien Corbello er niet in slagen de bestelling/aankoop binnen deze 30 dagen (na de orderbevestigingsemail) te versturen, dan kan Klant deze bestelling/aankoop kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd binnen een periode van 7 dagen.   

De verzending wordt steeds uitgevoerd door Corbello of door een koerier, tenzij Klant heeft aangegeven het product in de fysieke winkel van Corbello te komen ophalen. Voor het in ontvangst nemen van de goederen wordt een handtekening vereist.  Klant aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de Klant, indien deze zich op het door Klant aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal Klant worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een 2de aanbieding.  De modaliteiten hiervoor worden bepaald door Corbello en/of de koerier. Eventuele kosten voor een dergelijke 2de aanbieding zijn steeds ten laste van Klant.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Klant verhaald zullen worden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Corbello was geboden.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online bestellen/aankopen via de Website

De Consument beschikt, conform  artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht, over een herroepingsrecht. Op basis van dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument kan dus de verkoopovereenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De vermelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.  Corbello mag een bestelling/aankoop van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Corbello BV, Bredabaan 309, 2930 Brasschaat, tel/ 03/653.08.68, email: [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.   Om de herroepingstermijn na te leven moet de Consument zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Consument moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Corbello  heeft meegedeeld, terugzenden naar of overhandigen aan Corbello BV, Bredabaan 309, 2930 Brasschaat, tel/ 03/653.08.68, email: [email protected].  De Consument respecteert deze termijn als hij/zij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.  Het terugsturen of terugbrengen van de goederen gebeurt onder eigen risico en eigen (directe en indirecte) kosten van de Consument. Enkel artikelen die zich onbeschadigd in de originele verpakking bevinden, samen met alle onbeschadigde toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen en terugbetaald.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Corbello zich het recht voor om de Consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Consument dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Consument de overeenkomst herroept, zal Corbello alle tot op dat moment van de Consument ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Consument terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Corbello op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen. Corbello wacht in ieder geval met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de door Corbello geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Corbello betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.  Er zullen in geen geval kosten in rekening worden gebracht bij de Consument.

De Consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Corbello geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (zoals bijvoorbeeld en  niet-limitatief: snoepgoed, alle vormen van chocolade, koffie, losse thee,…) ;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling (in de breedst mogelijke zin van het woord, hierbij inbegrepen de verpakking van voedingswaren) na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Consument Corbello specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

 Klik hier om het MODELFORMULIER VOOR HERROEPING te downloaden

 
Artikel 8: Garantie

8.1 Consumenten

De bepalingen van het artikel 8.1 gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van Consument artikelen online bestellen/aankopen bij de Webshop van Corbello

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de Klant-consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke eventueel (bijkomende) commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis (of op een daar hem/haar aangeduid adres) zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de  klantenservice van Corbello en, indien noodzakelijk, het artikel op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan Corbello.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Corbello zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.  De garantie is niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum) of in geval van tussenkomst door een niet door de Corbello aangewezen derde.

8.2 Professionele klanten
Producten die gebruikt worden door een bedrijf of rechtspersoon, hebben een fabrieksgarantie van 12 maanden.

Artikel 9: Klantenservice
De klantenservice van Corbello is bereikbaar via:

-       telefoonnummer: +32 3 653.08.68 (tijdens de kantooruren)

-       e-mail: [email protected]

-       post: Bredabaan 309, 2930 Brasschaat, België

Eventuele klachten worden beantwoord binnen een termijn van 7 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst door Corbello van de klacht.

Artikel 10: Privacy
De privacy van de Klant is er erg belangrijk voor Corbello. Onze Privacy Policy kunt u terugvinden door hier te klikken. Deze Privacy Policy is van toepassing op alle producten en diensten aangeboden op de Website.  Door het gebruik van de Website aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijke deze  Privacy Policy.

Artikel 11: Gebruik van cookies & Google Analytics
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer (in de breedst mogelijke zin van het woord) van Klant geplaatst worden Onze Cookie Policy kunt u terugvinden door hier te klikken.  Door het gebruik van de Website aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijke deze Cookie Policy.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Corbello om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Bijkomende Voorwaarden
Deze Voorwaarden kunnen aangevuld worden door bijkomende en/of andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Corbello indien toepasselijk. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Intellectuele eigendom
Corbello heeft deze Webshop voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze Webshop worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van Corbello.

Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Webshop te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve eigendom  van Corbello. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

Artikel 15: Geschillen - Toepasselijk recht – Bewijs
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.  Enkel de Rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) zijn bevoegd, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling.  Wanneer één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig verklaard mochten worden of niet toepasselijk mochten zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.  Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (zoals e-mail, chatberichten, back-ups, enz.).

Artikel 16: Toepassing Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 01 juni 2017, vervangen iedere vorige versie van de Algemene Voorwaarden en zijn vanaf die datum van toepassing op iedere bezoek aan en iedere bestelling/aankoop op de Website.  

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €60,00 en de verzending is gratis